EFÝRE Seri 4 Zon Panel

ECP Serisi yeni nesil mikro iþlemci teknolojisi ile üretilmiþ olan Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Uyarý Panelleri
4 zon olup, 4’lü zon arttýrma kartlarý ile 16 zona kadar geniþleyebilir. Her zona 32 adet dedektör ve sýnýrsýz sayýda
buton baðlanabilir (EN54-2 ve EN54-4 Standardýna uyumlu). Uygun fiyatý, þýk yeni tasarýmý, modüler yapýda olmasý
ve kullanýcý dostu basit kullaným kolaylýðý sayesinde, bir çok orta ve büyük ölçekli iþletmelerde tercih edilmektedir.
Panel üzerinde SÝREN AKTÝF/SUSTUR, BUZZER SUSTURMA, RESET, LAMBA TEST, AUX/KONTAK DEVRE DIÞI,
SÝRENLER DEVRE DIÞI, KONTROL, GECÝKME AKTÝF olmak üzere 8 adet, her zonda 1 adet olmak üzere elle kumanda
edilebilir tuþlar mevcuttur. Ayrýca yine panelin üzerinde YANGIN, HATA, DEVRE DIÞI, SÝSTEM DEVREDE,
TEST, SÝSTEM HATASI, GÜÇ HATASI, BATARYA HATASI, 24V DC (AUX) HATASI, TOPRAKLAMA HATASI ledleri
bulunmaktadýr. Her bölge için hem alarm (Kýrmýzý), hem de hata-devre dýþý-test (Sarý) Led’leri ayrý ayrý mevcuttur.
Yetkisiz kiþilere karþý güvenlik anahtarý ve 3 farklý kullanýcý seviyesi bulunmaktadýr. Her zon gerektiði takdirde geçici devre dýþý býrakýldýðý gibi ayný anda
tamamý da devre dýþý býrakýlabilir. Panelin kýsa devre korumalý 2 adet siren çýkýþý, yangýn ve hata için röle çýkýþý, 24V DC Aux Yedek Besleme çýkýþý vardýr.
Siren ve Röle çýkýþlarýnýn gecikmelerine ayrý ayrý süre verilebilir. (Ayarlar 15-30-45-60 sn olarak programlanabilir). Panel 24V ile çalýþýr ve her bir panele
12V sýzdýrmaz tipte 2 adet akü baðlanýr. Oluþan tüm olaylarý müdahale olmaksýzýn izleme imkaný, son resetlemeye kadar olan olaylarýn raporlanmasý öne
çýkan baþlýca özellikleridir.

Fiyat:0,00$

Kod SKU18145
Fiyat:
Adet
EFÝRE Seri 4 Zon Panel

Arkadana Tavsiye Et

Ürün deðerlendirme

Oy vermek için üye olunuz !

Kullanýcý yorumlarý

Bu ürüne henüz yorum eklenmemiþ.
Bu ürüne yorum yaparak kullanýcýlarýmýzý daha iyi yönlendirebilirsiniz.